Browsed by
Tag: ชายใจบาปตัดเศียรพระประธาน

ชายใจบาปตัดเศียรพระประธานอายุเก่าแก่ 214ปี วงจรปิดจับภาพได้ แต่กรรมการวัดไม่ยอมเอาเรื่อง 

ชายใจบาปตัดเศียรพระประธานอายุเก่าแก่ 214ปี วงจรปิดจับภาพได้ แต่กรรมการวัดไม่ยอมเอาเรื่อง 

      ชายใจบาปตัดเศียรพระประธาน   เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2564 พระรูปว…

Read More Read More